งานสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริและพัฒนาเชิงพื้นที่
สำนักวิจัยและส่งเสริมการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร. ฐิระ ทองเหลือ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร พร้อมด้วยนางสาวสุนิดา อนุการ นางสาวพัทธวรรณ สมจริง นักวิชาการเกษตร ประจำโครงการฯ นายชัยวิชิต เพชรศิลา หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย และว่าที่ร้อยตรีขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ นักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ร่วมต้อนรับและรายงานผลโครงการสาธิตการปลูกพืชผัก พืชไร่ และไม้ผลแบบประณีตพื้นที่ 10.5 ไร่ ในพื้นที่โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ในโอกาสที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมโครงการตัวอย่างด้านการเกษตรและรวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจ ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ปรับปรุงข้อมูล : 15/5/2567 16:20:48     ที่มา : งานสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริและพัฒนาเชิงพื้นที่     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 11

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ร่วมต้อนรับและรายงานผลโครงการสาธิตการปลูกพืชผัก พืชไร่ และไม้ผลแบบประณีตพื้นที่ 10.5 ไร่ ในพื้นที่โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ในโอกาสที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร. ฐิระ ทองเหลือ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร พร้อมด้วยนางสาวสุนิดา อนุการ นางสาวพัทธวรรณ สมจริง นักวิชาการเกษตร ประจำโครงการฯ นายชัยวิชิต เพชรศิลา หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย และว่าที่ร้อยตรีขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ นักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ร่วมต้อนรับและรายงานผลโครงการสาธิตการปลูกพืชผัก พืชไร่ และไม้ผลแบบประณีตพื้นที่ 10.5 ไร่ ในพื้นที่โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ในโอกาสที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมโครงการตัวอย่างด้านการเกษตรและรวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจ ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
15 พฤษภาคม 2567     |      12
งานสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริฯ สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับ นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. งานสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริฯ สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับ นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จำนวน 11 คน และวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จำนวน 3 คน เข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ ระดม เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้หลักสูตร “การทำเกษตรแบบธรรมชาติ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการนำวัสถุท้องถิ่นมาใช้ในการทำการเกษตร เน้นการใช้จุลินทรีย์ท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้กระบวนการผลิต การปลูกพืชผัก การเลี้ยงสัตว์ และการดูแลสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชมฟาร์มหมูหลุมและไก่ไข่อารมณ์ดี พร้อมน้อมนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 พฤษภาคม 2567     |      12
งานสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริฯ สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับ นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. งานสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริฯ สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับ นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จำนวน 11 คน และวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จำนวน 3 คน เข้าศึกษาดูงานในโครงการไม้ฟอกอากาศ โดยมี นายธนวัฒน์ รอดขาว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการผลิตไม้กระถาง  ณ โครงการพัฒนาบ้านโปง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 พฤษภาคม 2567     |      16